Regulamin sklepu internetowego www.gitprojekt.com

§1

Definicje. 

Prowadzący Serwis/Administrator

Git Projekt spółka z o.o. ( Dawniej Glazura i Terakota Andrzej Michniewski )

ul.Okólna 10

42-400 Zawiercie

NIP 6492328665

REGON 524871120

KRS 0001028120

sklep@git.com.pl

Użytkownik /Klient – osoba prawna, w tym spółka osobowa, kapitałowa, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się na stronie www.gitprojekt.com  

Użytkownik Serwisu – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda Serwis, komunikuje się za pomocą Serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności.

Sklep internetowy – należy przez to rozumieć serwis internetowy www.gitprojekt.com;

Formularz Kontaktowy - udostępniony w serwisie www.gitprojekt.com formularz elektroniczny służący do kontaktu z Administratorem/Prowadzącym Serwis lub jego pracownikami.

Newsletter – elektroniczny biuletyn za pośrednictwem którego Serwis będzie informował Użytkownika o nowościach oferowanych przez Serwis. Aby korzystać z newslettera, konieczne jest zapisanie się przez Klienta do listy mailingowej Administratora. 

Płatności Online - usługa płatności internetowych. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online Przelewy24.pl i Paypal.com

Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aktualny regulamin udostępniony jest dla Użytkowników na stroniehttps://gitprojekt.com będąc dostępnym dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego Użytkownika Serwisu (w tym możliwy do odtworzenia, zapisu, wydruku w dowolnym czasie).

Użytkownik przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem, dostępnym pod adresem: https://gitprojekt.com/content/18-regulamin a w przypadku korzystania z innych usług również z regulaminami tych usług. Jednocześnie z zamówieniem Użytkownik potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

Użytkownikowi Serwisu zakazuje się wprowadzania do systemu treści o charakterze bezprawnym.

§ 2

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez www.gitprojekt.com, warunki odstąpienia od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

Sklep świadczy usługi na podstawie zawartej z Użytkownikiem Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dalej zwana Umową. 

Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Sklepu: 

1) połączenie z siecią Internet; 

2) przeglądarka internetowa stron WWW; 

3) posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej za pośrednictwem której będzie następował kontakt z Serwisem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego. 

Serwis zastrzega prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom serwisu korzystania z  jego usług. 

Strony mogą dokonać zmiany, wyłączenia, ograniczenia stosowania w stosunkach pomiędzy nimi niniejszego Regulaminu. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie jego obowiązywania. Do umów zawartych przed zmianą zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawierania Umowy. 

§ 3

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

Użytkownik serwisu w drodze elektronicznej zgłasza zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.gitprojekt.com, formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@git.com.pl, wraz z podaniem danych kontaktowych, w szczególności własnego adresu poczty elektronicznej. 

W terminie do 24 godzin od otrzymania zamówienia Sklep zawiadomi Użytkownika o gotowości podjęcia się i świadczenia Usługi, kwoty zakupu wraz ze sposobem i terminem zapłaty, terminem wykonania umowy. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji i należy skontaktować się z Prowadzącym Serwis w celu ustalenia dostępności towarów/możliwości wykonania usługi.

Powyższy termin biegnie tylko w dni robocze, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Umowa zostaje zawarta w momencie przesłania przez Serwis potwierdzenia otrzymania zamówienia Składającego. 

Brak zapłaty całości wynagrodzenia na rzecz Sklepu w umówionym terminie, uznaje się za odmowę przyjęcia oferty Serwisu przez Składającego. Jednocześnie Serwis przestaje być związany złożoną ofertą. 

W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wykonanie Usługi zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Składającego, o czym Serwis niezwłocznie Składającego zawiadamia. 

W efekcie akceptacji oferty serwisu i jej opłacenia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.

W przypadku niemożności wykonania usługi/realizacji zamówienia przez serwis, Prowadzący serwis zobowiązuje się do niezwłocznego – nie później niż w terminie do 24 godzi - poinformowania o tym fakcie składającego zamówienie.

W terminie 7 dni od dnia wykonania usługi Serwis przesyła, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Składającego wskazany w zgłoszeniu zamówienia, fakturę VAT zapisaną w formacie PDF za wykonaną usługę. Składający upoważnia Serwis do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Kupujący zobowiązany jest podać dane do faktury VAT zgodnie z prawdą. Powyższe stanowi potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Serwisem a Klientem. W przypadku wyrażenia przez Składającego chęci otrzymania faktury VAT w wersji papierowej, faktura zostaje wysłana na adres wskazany przez Składającego. 

§4

Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta.

Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Sklep. 

Sklep ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. 

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy – tj. od dnia dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zamówionego produktu wraz z oświadczeniem przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i znajduje się na ostatniej stronie Regulaminu. 

Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta, który jest Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy zamówienia do Konsumenta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem zamówionego produktu/produktów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek zwrócić zamówienie Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu/produktów na adres Sklepu przed upływem tego terminu. 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego produktu.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz lub dzieło wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

 Klient nie będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od realizacji Usługi, przed jej całkowitym wykonaniem, przy czym uiści on na rzecz Sklepu odstępne w kwocie odpowiadającej wartości wykonanej usługi wg stanu jego zaawansowania w momencie otrzymania przez Sklep informacji o rezygnacji z Usługi. Po całkowitym wykonaniu Usługi przez Sklep Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 

§ 5

Postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje mogą być składane z tytułu: 

Niedotrzymania z winy Sklepu określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Klienta; 

Niewykonania, nienależytego wykonania usług; 

W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego Klient powinien w terminie 14 dni od dnia wykonania umowy przesłać Sklepowi reklamację wskazując dane umożliwiające weryfikację żądania reklamacyjnego (imię i nazwisko, data umowy, informacje o zamówionym produkcie). Propozycję rozwiązania reklamacji. 

Sklep ustosunkuje się do reklamacji w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę̨ towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klient w pierwszej kolejności ma prawo domagania się przywrócenia zgodności towaru z umową przez jego naprawę lub wymianę. Dopiero w dalszej kolejności, o ile naprawa czy też wymiana okażą się m.in. nieopłacalne, konsument będzie mógł skorzystać z kolejnych uprawnień, tzn. żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Jeśli konsument skorzysta z uprawnienia do obniżenia ceny, Sklep zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. Konsument udostępnia towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

Konsument zachowa prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, bez wcześniejszego żądania naprawy lub wymiany, jeżeli Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową; brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić do zgodności towaru z umową; brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy.

§ 6

Odpowiedzialność Sklepu.

Odpowiedzialność z tytułu niezgodności z umową wynosi 2 lata.

Sklep uprawniony jest do odmowy wykonania zobowiązania z przyczyn technicznych i wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności względem Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn technicznych oraz innych okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania przez Klienta danych wprowadzonych do systemu teleinformatycznego przez Sklep w wykonaniu Usługi, z przyczyn od Sklepu niezależnych.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonania umowy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych. 

Sklep obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi. 

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących Konsumentów, w zakresie Umów zawartych z Przedsiębiorcami, wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem Usługi przez Sklep ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego Sklepowi za wykonanie tej Usługi. 

§ 7

Postanowienia końcowe.

Wszelkie spory wynikające z umowy rozpoznawać będzie właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny dla siedziby Serwisu, z wyłączeniem Umów zawartych z Konsumentami.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 29.03.2023 roku. 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta:

………………………..                                                                            ………………., dnia ……………………

………………………..                                                                                   Miejscowość i data

………………………..

Imię, nazwisko i adres konsumenta/

lub imiona i nazwiska i adresy konsumentów

____________________________

____________________________

____________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Oświadczam (-y), że zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta odstępuje (my) od umowy z www.gitprojekt.com zawartej dnia _____________________________ (data otrzymania zamówienia), dotyczącej usługi ______________________________ (wpisać nazwę produktu/produktów oraz datę zamówienia). 

________________________

(podpis zamawiającego)